Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu

Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym

Rejestracja zgonów

Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków składane przed kierownikiem urzędu  stanu cywilnego (nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca)

 

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urząd stanu cywilnego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka