Dopisywanie do spisu wyborców

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi.

Zameldowanie na wniosek strony

Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny albo za żołnierza samotnego

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/wydarzenia.

 

 

 

Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej

Zezwolenie na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

Wydanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej albo odmowa jej wydania.