Zorganizowanie i prowadzenie targowiska na terenie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy dzierżawy.

Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Przekazywanie zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych

 

Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania zimowego ogródka kawiarnianego/gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem).

SA-24 Wydanie zgody dla mieszkańca Rynku Głównego na wjazd i postój pojazdu na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym

 

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

 

UWAGA!

Poniższa procedura dotyczy wpisania wyborcy do rejestru wyborców na stałe - warunkiem wpisu jest posiadanie stałego adresu zamieszkania w Krakowie oraz przedstawienie dokumentów, które adres ten potwierdzają.

 

Jesli nie masz stałego miejsca zamieszkania w Krakowie, a chcesz glosować w najbliższych wyborach  wybierz procedurę dopisania do jednorazowego spisu wyborów (SA-30)

Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków

Reklamacja dotycząca nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców