Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Zorganizowanie i prowadzenie targowiska na terenie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy dzierżawy.

 

Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Przekazywanie zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych

 

Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania zimowego ogródka kawiarnianego/gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 

 

SA-24 Wydanie zgody dla mieszkańca Rynku Głównego na wjazd i postój pojazdu na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym