Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

 

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Zorganizowanie i prowadzenie targowiska na terenie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy dzierżawy

 

Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Przekazywanie zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych