Wydanie zgody dla mieszkańca Rynku Głównego na wjazd i postój pojazdu na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym

 

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

Zawarcie umowy oraz wydanie zezwolenia na okresowy przejazd pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym drogami wewnętrznymi Rynku Głównego i Małego Rynku w Krakowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków

Reklamacja dotycząca nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców

Dopisywanie do spisu wyborców

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi.

Zameldowanie na wniosek strony

Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania