Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, specjalnym, w szkole integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nałożonych kar administracyjnych powstałych w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych

Podział nieruchomości