Kwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzeia rodzinnego domu dziecka

UDZIELENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W NOCLEGOWNI I W OGRZEWALNI

W sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start

Dofinansowanie ze środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dla podmiotów prowadzących Warsztat Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Informacja o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o dotację w ramach Programu Termomodrnizacji Budynków Jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych

ustalenie prawa do dodatku  w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

PFRON, Żywioł, Moduł III, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym MODUŁ III.

Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.