Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i uczniów

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi

Kwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastepczej spokrewnionej

Kwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzeia rodzinnego domu dziecka

Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Prowadzenie wewnętrznego spisu

terenowych jednostek organizacyjnych

stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości

prawnej

 

Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

Wydawanie dla przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających poniesienie szkody w wyniku powodzi na terenie Krakowa.

Udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa