Pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach Modułu I Obszaru C pilotażowego programu

 „Aktywny samorząd” w 2020 roku ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w ramach Modułu I Obszaru D pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych

na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku  dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób w podeszłym wieku.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej

Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego

Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób dorosłych

Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i uczniów