Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków)

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem  umieszczonym w rodzinie zastępczej

Stypendium szkolne.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Pomoc w likwidacji barier transportowej w ramach Modułu I Obszaru A pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku  ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach Modułu I Obszaru B pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach Modułu I Obszaru C pilotażowego programu

 „Aktywny samorząd” w 2020 roku ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.