Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej

Jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem  umieszczonym w rodzinie zastępczej

Stypendium szkolne.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Pomoc w likwidacji bariery transportowej w ramach „Obszaru A” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach „Obszaru B” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach „Obszaru C” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w ramach „Obszaru D” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.