Objęcie osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przeprowadzoną nie wcześniej niż dnia 14.09.2011 r.

Pomoc w formie biletu kredytowanego

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze i niektóre typy placówek

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających niektóre typy placówek

Pomoc na zagospodarowanie

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków