Przyznanie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Skierowanie do rodzinnego domu pomocy

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Zasiłek szkolny

Wsparcie w procesie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek

Udzielenie schronienia osobie tego pozbawionej

Zasiłek stały

Objęcie osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności