Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przyznanie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Skierowanie do rodzinnego domu pomocy

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Zasiłek szkolny

Wsparcie w procesie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek

Udzielenie schronienia osobie tego pozbawionej

Zasiłek stały