Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego

Zasiłek okresowy

Poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne, MOPS-4, MOPS

 

Zasiłek celowy

Przyznanie usług opiekuńczych

Dokonywanie potwierdzeń na dokumentach będących podstawą do uznania zapomóg świadczonych wobec osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w celu obniżenia podatku

Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnospawnymi

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością