Zwrot zarządu zabudowanymi nieruchomościami niebędącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa* bądź przekazanie zarządu zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi współwłasność z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

Wypłata odszkodowania w zakresie opłat niezależnych od właściciela, które nie zostały opłacone przez osoby eksmitowane.

Zawieranie porozumień dotyczących wskazania lokalu socjalnego do remontu na koszt wierzyciela/właściciela celem wcześniejszej realizacji wyroku eksmisyjnego

Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego

Zasiłek okresowy

Poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne, MOPS-4, MOPS

 

Zasiłek celowy

Przyznanie usług opiekuńczych