Dokonywanie potwierdzeń na dokumentach będących podstawą do uznania zapomóg świadczonych wobec osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w celu obniżenia podatku

Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnospawnymi

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością

Przyznanie usług świadczonych w ośrodku wsparcia dla osób starszych

Przyznanie usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy

Informacja o osiąganiu dochodów kwalifikujących do otrzymania biletu socjalnego.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Umieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub dziecka

Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przyznanie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków