Przyjmowanie wniosków bądź uwag do:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydawanie wypisów i/lub wyrysów:
1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zapoznanie się z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

Przyznawanie stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

Przyznawanie nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich za wybitne osiągnięcia

Nadanie imienia przedszkolu, szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków