Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę - do wniosków składanych od 19.09.2020r. na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zgłoszenie budowy / wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym - do wniosków składanych od 19.09.2020r. na podstawie przepisów dotychczasowych.

Pozwolenie na budowę zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji mieszkaniowej lub inwestcji towarzyszącej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestcji towarzyszącej-  do wniosków składanych od 19.09.2020r. na podstawie przepisów dotychczasowych.                                                                                                                                                                

Przyjmowanie wniosków bądź uwag do:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydawanie wypisów i/lub wyrysów:
1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zapoznanie się z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

Przyznawanie stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich