Mieszkaniowy Bank Zamian

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej wobec osób, które:

a) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania tymczasowego pomieszczenia lub lokalu na warunkach najmu socjalnego z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego,

b) utraciły prawo do dalszego zajmowania pomieszczenia tymczasowego,

c) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu uzasadniającego jego wynajęcie na warunkach najmu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego.

 

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK

Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia w związku z orzeczoną eksmisją

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu socjalnego lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych

 

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu pomieszczeń zastępczych z tytułu realizacji wyroków sądowych

Postępowanie egzekucyjne w administracji, dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym, w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego

Zwrot zarządu zabudowanymi nieruchomościami niebędącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa* bądź przekazanie zarządu zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi współwłasność z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

Wypłata odszkodowania w zakresie opłat niezależnych od właściciela, które nie zostały opłacone przez osoby eksmitowane.

Zawieranie porozumień dotyczących wskazania lokalu do remontu na koszt wierzyciela/właściciela celem wcześniejszej realizacji wyroku eksmisyjnego