Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości) oraz  osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej dla osób zamieszkujących lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych ( w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru) w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie

Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.

Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu położonego na terenie gminnych placówek oświatowych.

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków:

- na lokal o większej powierzchni;

 - lokal o mniejszej powierzchni użytkowej i strukturze, ze względu na sytuację rodzinną;

 - lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji, ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia uzasadniające zamianę.

 

 

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych

Mieszkaniowy Bank Zamian

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej wobec osób, które:

a) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego

b) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK

Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia w związku z orzeczoną eksmisją