Wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu

 

 

Przyznanie samodzielnego lokalu mieszkalnego na wniosek najemcy części lokalu wspólnego - w celu odzyskania lokalu o dużej strukturze (po opróżnieniu pozostałej części)

Zamiana pomieszczeń objętych tytułem prawnym do zajmowania lokalu, której celem będzie ograniczenie korzystania z części wspólnych lub całkowite usamodzielnienie lokali

Wyrażanie zgody na oddanie lokalu w bezpłatne używanie

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości) oraz  osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej dla osób zamieszkujących lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych ( w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru) w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie

Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.

Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu położonego na terenie gminnych placówek oświatowych.

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków:

- na lokal o większej powierzchni;

 - lokal o mniejszej powierzchni użytkowej i strukturze, ze względu na sytuację rodzinną;

 - lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji, ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia uzasadniające zamianę.

 

 

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych