Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, w którym występuje nadmierne zaludnienie) i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (względy społeczne) i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (utrata tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu)  i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu)  i osiągania niskich dochodów

 

Udzielenie pomocy mieszkaniowej dla osób zamieszkujących lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych ( w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru) w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przyznanego w wyniku realizacji orzeczeń sądowych oraz z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiągania niskich dochodów.

Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu położonego na terenie gminnych placówek oświatowych.

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków na lokal o większej powierzchni pokoi