Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu położonego na terenie gminnych placówek oświatowych

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków na lokal o większej powierzchni pokoi

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków na lokal równorzędny ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków na:

- lokal o mniejszej powierzchni użytkowej i strukturze, ze względu na sytuację rodzinną;

- lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji, ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia.

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych

Mieszkaniowy Bank Zamian

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej wobec osób, które:

a) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego

b) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK

Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania pomieszczenia tymczasowego osobom, względem których została orzeczona eksmisja z lokalu mieszkalnego.

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych