Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków na:

- lokal o mniejszej powierzchni użytkowej i strukturze, ze względu na sytuację rodzinną;

- lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji, ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia.

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych

Mieszkaniowy Bank Zamian

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej wobec osób, które:

a) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego

b) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK

Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania pomieszczenia tymczasowego osobom, względem których została orzeczona eksmisja z lokalu mieszkalnego.

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych wydanych po 12 listopada 1994 r., zawierających uprawnienie najemcy do otrzymania lokalu socjalnego

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali z tytułu realizacji wydanych i niewykonanych przed dniem 12 listopada 1994 roku wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokalu

Postępowanie egzekucyjne w administracji, dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym, w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego

Zwrot zarządu zabudowanymi nieruchomościami niebędącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa* bądź przekazanie zarządu zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi współwłasność z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.