Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy ze względu na zaległości

Przydział dodatkowej powierzchni w celu likwidacji lokali niesamodzielnych

Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sądowego zobowiązującego Gminę Miejską Kraków do dostarczenia lokalu zamiennego

Kierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z tytułu realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pokrycie kosztów przeprowadzki do wskazanego przez Gminę Miejską Kraków lokalu zamiennego w przypadkach określonych przepisami właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa


Wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu

 

 

Przyznanie samodzielnego lokalu mieszkalnego na wniosek najemcy części lokalu wspólnego - w celu odzyskania lokalu o dużej strukturze (po opróżnieniu pozostałej części)

Zamiana pomieszczeń objętych tytułem prawnym do zajmowania lokalu, której celem będzie ograniczenie korzystania z części wspólnych lub całkowite usamodzielnienie lokali

Wyrażanie zgody na oddanie lokalu w bezpłatne używanie

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości) oraz  osiągania niskich dochodów