Przyznanie samodzielnego lokalu mieszkalnego na wniosek najemcy części lokalu wspólnego - w celu odzyskania lokalu o dużej strukturze (po opróżnieniu pozostałej części)

Przebudowa lokali wspólnych lub częściowo usamodzielnionych w celu ograniczenia korzystania z części wspólnych lub ich całkowitego usamodzielnienia

Wyrażanie zgody na podnajem lokalu lub oddanie lokalu w bezpłatne używanie

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi) i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, w którym występuje nadmierne zaludnienie) i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (względy społeczne) i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (utrata tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu)  i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu)  i osiągania niskich dochodów

 

Udzielenie pomocy mieszkaniowej dla osób zamieszkujących lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych ( w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru) w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie