Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 (w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7)

Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej finansowany ze środków PFRON

Jednorazowe środki finansowe z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Dofinansowanie ze środków PFRON oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu finansowany ze środków PFRON

Udostępnianie informacji publicznej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego