STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

PRACE INTERWENCYJNE

ROBOTY PUBLICZNE

REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

ZWROT MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRZEPROWADZENIE PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO BADAŃ TESTOWYCH W CELU OKREŚLENIA PREDYSPOZYCJI, ZAINTERESOWAŃ I KOMPETENCJI OSOBY BEZROBOTNEJ LUB POSZUKUJĄCEJ PRACY