REJESTRACJA OSÓB – STATUS BEZROBOTNEGO Z PRAWEM DO ZASIŁKU

REJESTRACJA OSÓB – TRANSFER ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Z KRAJU CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I SZWAJCARII

WYŁĄCZENIE Z EWIDENCJI BEZROBOTNEGO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ MIEJSCA ZAMELDOWANIA LUB POBYT

WPIS OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PRACODAWCY

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY, OFERTY PRACY DLA OBYWATELI PAŃSTW EOG

USTALANIE PRAWA DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO – PO PODJĘCIU ZATRUDNIENIA W NIEPEŁNYM WYMIARZE ZE SKIEROWANIA URZĘDU

USTALANIE PRAWA DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO – PO PODJĘCIU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ Z WŁASNEJ INICJATYWY

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOM – POKRYCIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW