ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PRACODAWCY

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY, OFERTY PRACY DLA OBYWATELI PAŃSTW EOG

USTALANIE PRAWA DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO – PO PODJĘCIU ZATRUDNIENIA W NIEPEŁNYM WYMIARZE ZE SKIEROWANIA URZĘDU

USTALANIE PRAWA DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO – PO PODJĘCIU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ Z WŁASNEJ INICJATYWY

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOM – POKRYCIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW

REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB DZIEĆMI DO LAT 6 (W PRZYPADKU DZIECKA Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO LAT 7)

ZWROT OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ

SZKOLENIA

BON SZKOLENIOWY