Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości

Czasowe zajęcie nieruchomości

Wydanie zaświadczenia z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań

Wydanie postanowienia o sprostowaniu decyzji administracyjnej z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań

Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania przez Stowarzyszenia Ogrodowe

Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się tylko jeden lokal (dom jednorodzinny) zajmowany w całości przez jednego najemcę na rzecz tego najemcy.

REJESTRACJA OSÓB – STATUS POSZUKUJĄCEGO PRACY

REJESTRACJA OSÓB – STATUS BEZROBOTNEGO BEZ PRAWA DO ZASIŁKU