Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej

Odszkodowanie za działki gruntu geodezyjnie wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem lub scaleniem ustalane w przypadku nieuzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze negocjacji z właściwym organem

Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone, za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

Odszkodowania za nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych

Sprzedaż prawa własności nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu

Przekształcenie prawa zabudowy w prawo użytkowania wieczystego

Występowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów dotyczących wszczęć postępowań związanych z wywłaszczeniem

Udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali