Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

Odszkodowania za nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych

Sprzedaż prawa własności nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu

Przekształcenie prawa zabudowy w prawo użytkowania wieczystego

Występowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów dotyczących wszczęć postępowań związanych z wywłaszczeniem

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnej.

Żądanie zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej od ceny sprzedaży bonifikaty po jej waloryzacji

Sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli w drodze bezprzetargowej

Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych będących użytkownikami/współużytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone