Oddawanie nieruchomości w dzierżawę (z wyłączeniem dzierżawy targowisk, terenów zarządzanych przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz pasów drogowych)

Oddawanie nieruchomości w użyczenie

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków

Odszkodowanie za działki gruntu geodezyjnie wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem lub scaleniem

Zamiana nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych

Oddawanie nieodpłatne garaży wybudowanych ze środków własnych na gruncie Skarbu Państwa ich najemcom z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste

Zbywanie nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej

Wydawanie na wniosek zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz udzielanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej należnej z tego tytułu

Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie odszkodowania