Oddawanie nieruchomości w użyczenie

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków

Odszkodowanie za działki gruntu geodezyjnie wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem lub scaleniem

Zamiana nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych

Oddawanie nieodpłatne garaży wybudowanych ze środków własnych na gruncie Skarbu Państwa ich najemcom z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste

Zbywanie nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej

Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego jako wkład niepieniężny (aport)

Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie odszkodowania

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości