Ustalanie warunków zabudowy

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

Wydanie dziennika budowy / rozbiórki

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych  

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych