ZZM-8

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r. oraz szkody osobowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r., powstałych na terenach znajdujących się w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie


Sprawę załatwia
 1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, siedziba - ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków - Biuro Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie – Adres biura i korespondencyjny, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków; tel. 12 – 20 – 10 – 241, e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Uwaga: Szkodę osobową, wg własnego wyboru, można zamiast do ZZM zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela, tj. w TUiR WARTA S.A., poprzez stronę www lub telefonicznie, w następujący sposób:

• zgłoszenie szkody: www.warta.pl/formularze-szkody

• dosłanie dokumentów do szkody: www.warta.pl/formularze-szkody

• zgłoszenie szkody i informacja o statusie szkody – infolinia nr: 801 308 308, +48 502 308 308

Wszelkie informacje w zakresie niniejszego sposobu zgłoszenia szkody i jej rozpatrywania udziela TUiR WARTA S.A.

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemne zgłoszenie szkody, opatrzone własnoręcznym podpisem, zgodnie z polisą OC, Numer polisy 912700139129, na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 lub 2 do niniejszej procedury.
 2. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody – tj. oryginały oświadczeń świadków zawierające opis przebiegu zdarzenia wraz z kserokopią dowodu osobistego świadka zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie), jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia.
 3. Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujący dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie.
 4. Kopię dokumentacji medycznej świadczącej o udzieleniu pierwszej pomocy w związku z zaistniałym wypadkiem, jeżeli interwencja służb medycznych miała miejsce.
 5. Rachunki (kserokopie) za koszty leczenia i inne poniesione wydatki związane ze szkodą np. rachunki (kserokopie) za naprawę uszkodzonych rzeczy, oraz w razie potrzeby pozostałe dokumenty, zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

W sytuacji uznania roszczeń szkód w mieniu oraz pojazdach i ich wyposażeniu w kwocie do 1.000,00 zł zawarcie ugody, w przypadku nieuznania roszczeń - pisemna odmowa, przy czym franszyza wynosi 1.000,00 zł. w szkodach w mieniu, w szkodach osobowych brak franszyzy.

W sytuacji uznania roszczeń szkód komunikacyjnych (w pojazdach i ich wyposażeniu) w kwocie od 10.000,00 zł – decyzja ubezpieczyciela o ustalonej wypłacie odszkodowania oraz wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela i dopłata odszkodowania ze strony ZZM w kwocie wynikającej z franszyzy redukcyjnej.

W sytuacji uznania roszczeń szkód osobowych oraz szkód w mieniu - decyzja ubezpieczyciela o ustalonej wypłacie całości wyliczonego odszkodowania.

Postępowanie prowadzone jest wg poniższego schematu:

 1. Przyjęcie zgłoszenia szkody przez ZZM, ewentualnie przez ubezpieczyciela bądź zgłoszenie szkody za pośrednictwem strony internetowej TUiR WARTA S.A.
 2. Ustalenie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym przeprowadzenie oględzin uszkodzonego pojazdu (mienia) przez ZZM lub podmiot współpracujący z ZZM, względnie przez ubezpieczyciela. Ze względów dowodowych zaleca się pozostawić przedmiot szkody do czasu oględzin w stanie jak po zaistnieniu zdarzenia.
 3. W przypadku uznania roszczeń przez ZZM szkód nieobjętych zakresem ubezpieczenia:
  • Zawarcie ugody.
  • Wypłata odszkodowania na podstawie ugody właścicielowi mienia (pojazdu) lub pełnomocnikowi, jeżeli pełnomocnictwo jest również pełnomocnictwem szczególnym obejmującym upoważnienie do podpisu ugody wraz ze zrzeczeniem się roszczeń oraz odbioru odszkodowania. Wypłata odszkodowania dokonywana jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu na wskazane konto bankowe osoby upoważnionej do odbioru odszkodowania.
 4. W przypadku nie uznania roszczeń - pisemna odmowa.

 Termin załatwienia
 1. Do 30 dni od daty jednoznacznego ustalenia wszystkich przesłanek wskazujących na zaistnienie odpowiedzialności za miejsce powstania szkody, adekwatnego związku przyczynowo - skutkowego oraz wysokości ewentualnego odszkodowania, dla odszkodowań wypłacanych bezpośrednio przez ZZM.
 2. Termin wypłaty odszkodowania wynosi do 30 dni od daty zawarcia ugody.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinie właściwych komórek organizacyjnych ZZM, dokumentacja zebrana przez pełnomocnika ZZM bądź ubezpieczyciela.Tryb odwoławczy

Opinie właściwych komórek organizacyjnych ZZM, dokumentacja zebrana przez pełnomocnika ZZM bądź ubezpieczyciela.Podstawa prawna

Art. 6, 361, 415, 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Roszczenia odszkodowawcze winny być zgłoszone bezpośrednio do ZZM lub ubezpieczyciela.
 2. Udowodnienie winy i wszelkich innych przesłanek odpowiedzialności sprawcy szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 3. Procedura dotyczy majątku oraz zieleni i innych terenów Gminy Miejskiej Kraków bądź Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, zgodnie ze statutem jednostki.
 4. Procedura dotyczy zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2016 r.
 5. Zgłoszenie szkody wraz z odpowiednimi załącznikami w formie papierowej poszkodowany składa bezpośrednio w siedzibie biura Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, bądź przesyła je za pośrednictwem poczty, lub u ubezpieczyciela. Wymagane załączniki stanowiące podstawę do rozpatrzenia roszczeń należy złożyć wraz z formularzem zgłoszenia szkody. W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów, poszkodowany zobowiązuje się do dostarczenia brakującej dokumentacji w ciągu 14 dni. Niedostarczenie dokumentacji we wskazanym terminie może skutkować odmową uznania roszczeń, natomiast powrót do czynności likwidacyjnych może nastąpić po przedłożeniu kompletu dokumentacji. ZZM nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przedłużenia czasu rozpatrzenia roszczeń z przyczyn leżących po stronie Poszkodowanego, dla odszkodowań wypłacanych bezpośrednio przez ZZM.
 6. Wypłata odszkodowania może nastąpić tylko wówczas, gdy winę za szkodę ponosi Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, a także spełnione zostaną pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.
 7. Informacje dotyczące spraw zawiązanych z odszkodowaniem za szkody związane z działalnością statutową Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZZM lub www.zzm.krakow.pl oraz bezpośrednio w siedzibie biura Zarządu przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.
 8. Gmina Miejska Kraków – ZZM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sytuacjach określonych m. in. przepisami art. 429, 652 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 9. W przypadku zgłoszenia szkody w imieniu poszkodowanego przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do otrzymania odszkodowania, zgłaszający winien przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. Zgłoszenie podpisuje zgłaszający w sposób czytelny z podaniem swojego imienia i nazwiska, przy czym na formularzu zgłoszenia szkody umieszcza dane osoby poszkodowanej uprawnionej do odbioru odszkodowania (w przypadku pojazdu są to dane właściciela samochodu zgodne z dowodem rejestracyjnym, a w sytuacji zakupu pojazdu, który nie został jeszcze przerejestrowany na nowego właściciela należy dołączyć dodatkowo umowę sprzedaży pojazdu).