ZZM-7

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach


Załączniki do procedury:
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

- obsługa mieszkańców i dziennik podawczy tel.: 12 20 10 241Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek strony,
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, należy dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu.


Opłaty
 1. Zgodnie z art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015r. poz. 783) wydanie zaświadczenia objęte jest opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść na konto:
  49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
  Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za zaświadczenie o objęciu działki/ek o numerze/ach… obręb…jedn. ew... opracowaniem UPUL lub decyzją o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach” .
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą
  jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Pekao S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

  NUMER KONTA: opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 3. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie prowadzi kasy.
 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
   1. jednostki budżetowe,
   2. jednostki samorządu terytorialnego,
   3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
   4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 Forma załatwienia

Wydanie zaświadczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia.Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Zaświadczenie.Tryb odwoławczy

BrakPodstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r. poz. 783).

 Dostępność procedury

Biuro Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Strona internetowa www.zzm.krakow.plInformacje dodatkowe dla klienta

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).

MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście w siedzibie ZZM w Krakowie ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego) lub
 • za pośrednictwem poczty.