ZZM-5

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha


Załączniki do procedury:
Wniosek do procedury ZZM-5

Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

- obsługa mieszkańców i dziennik podawczy tel.: 12 20 10 241Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Wniosek wraz z podanym: NIP, PESEL, REGON. zawierający określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej będących przedmiotem wniosku wraz z uzasadnieniem;
  2. Kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji przedmiotowego terenu;
  3. Kserokopia aktualnego (do 3 m-cy) wypisu z ewidencji gruntów;
  4. Kserokopia dokumentu określającego prawo do dysponowania terenem.


Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Pekao S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA: opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Inwentaryzacja stanu lasów, protokół z wizji lokalnej z uzasadnieniem potrzeby wykonania wnioskowanych prac.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 Podstawa prawna
  1. art. 19 ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100).
  2. art. 35, art. 77, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607, 1649, 1844, 1893, z 2016 r. poz. 65).