ZZM-3

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie


Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

- obsługa mieszkańców i dziennik podawczy tel.: 12 20 10 241Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia
  1. Sprzedaż drewna i wydanie dokumentu sprzedaży drewna (asygnaty oraz na żądanie faktury VAT).
  2. Odmowa sprzedaży drewna.


Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Odpowiedź na wniosek zawierający wyrażenie zgody na sprzedaż drewna bądź odmowę sprzedaży.Podstawa prawna

Art. 535 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830), § 8 ust. 2 Statutu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. Poz. 1422),), Upoważnienia nr 1/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2016 roku.

 Informacje dodatkowe dla klienta
  1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzi sprzedaż drewna, które pozyskane zostaje bezpośrednio przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w jego władaniu, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez ZZM.
  2. Przed dokonaniem sprzedaży drewno podlega obmiarowi i sklasyfikowaniu wg KJW (Klasyfikacji Jakościowo Wymiarowej) przez wyznaczonego pracownika ZZM.
  3. Sprzedaż prowadzona jest przez wyznaczonych pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w każdy wtorek w godz. 7.00-9.00 w miejscu prowadzenia działalności przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Po uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem ZZM możliwe jest przyjęcie innego dnia na dokonanie wyżej wymienionych czynności.
  4. Drewno sprzedawane jest podmiotom zainteresowanym po uprzednim złożeniu wniosku i rozpatrzeniu go przez ZZM. O pierwszeństwie nabycia drewna decyduje kolejność zgłoszeń.
  5. Obowiązująca formą płatnością jest przelew na rachunek bankowy prowadzony w PKO BP S.A. nr 28 1020 2892 0000 5002 0591 0452. W tytule przelewu należy wpisać: „Zakup drewna – Numer sprzedaży wskazany przez uprawnionego pracownika ZZM”.
  6. Wnioskodawca - nabywca drewna zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do pozyskania i odbioru drewna bezpośrednio ze wskazanego terenu leśnego w terminie do 7 dni od dnia zakupu. Po tej dacie ryzyko przypadkowej utraty drewna przechodzi na kupującego. W przypadku braku odbioru drewna w w/w terminie ZZM może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie kupującego. Odbiór zakupionego drewna następuje bezpośrednio z terenu leśnego drogami wywozowymi kosztem i staraniem nabywcy w terminie wskazanym przez uprawnionego pracownika ZZM dokonującego sprzedaży. Za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wywozem drewna odpowiedzialność ponosi nabywca.
  7. Dokument sprzedaży (asygnata lub na żądanie faktura VAT) przy płatności wystawiana jest w miejscu prowadzenia działalności przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, bez względu na rejon odbioru drewna.
  8. Cena drewna ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik, przyjmowany stosownym zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, sporządzanym w oparciu o ceny drewna obowiązujące w Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie oraz w sąsiadujących Nadleśnictwach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.