ZZM-1

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Wydawanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu na tereny zieleni miejskiej


Załączniki do procedury:
Wniosek o wydanie zezwolenia - druk

Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

- obsługa mieszkańców i dziennik podawczy tel.: 12 20 10 241Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
 2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, na jaki ma zostać wydane zezwolenie.
 3. W przypadku posiadania pojazdu na podstawie innego tytułu prawnego niż własność bądź współwłasność – umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, inna umowa cywilno - prawna (np. umowa użyczenia).
 4. W przypadku działania przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa.
 5. Kopie dokumentów mających wykazać konieczność wjazdu na tereny zieleni miejskiej bądź powołanie się na ich treść w przypadku, gdy pozostają one w zasobach Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Pekao S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA: opłata skarbowa - 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

 

 Forma załatwienia

Wydanie zezwolenia bądź pisemna odmowa wydania zezwolenia.Termin załatwienia

Do 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).


Dostępność procedury

W biurze Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) lub w siedzibieInformacje dodatkowe dla klienta
 1. Zezwolenie wydawane jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na podstawie uznania uwarunkowanego treścią obowiązujących norm i prawa w zakresie ochrony terenów zieleni miejskiej, a także celu jakim jest zachowanie całości, równowagi i integralności obszarów zieleni miejskiej, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób z niej korzystających.
 2. Dokument zezwolenia winien być wystawiony za przednią szybą samochodu w widocznym miejscu.
 3. Zezwolenie zawiera następującą treść: przejazd samochodu na terenie parku…….. dozwolony jest jedynie na odcinku …………….
 4. Zezwolenie wydawane jest na następujących warunkach:
  • pojazd powinien być oznakowany sygnalizacyjną lampą ostrzegawczą;
  • prowadzący pojazd odpowiada za bezpieczeństwo osób trzecich;
  • odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wjazdu i poruszania się po zajmowanym terenie ponosi Wnioskodawca (w tym zapadnięcia terenów utwardzonych i zielonych, pęknięcia nawierzchni utwardzonych, obruszania krawężników, koleiny na trawnikach, uszkodzenia małej architektury, zniszczenia nasadzeń);
  • całkowita masa samochodu wraz z ładunkiem nie może przekroczyć 3,5 t. (samochody specjalistyczne przekraczające w/w tonaż winny uzyskać odrębną aprobatę);
  • w przypadku zanieczyszczenia nawierzchni alejek Wnioskodawca odpowiedzialny jest za niezwłoczne ich posprzątanie;
  • postój samochodu na ciągu pieszo-rowerowym powinien mieć miejsce w sposób jak najmniej kolidujący z ruchem pieszych i rowerzystów;
  • postój pojazdu dozwolony jest jedynie na czas rozładunku i załadunku towaru lub sprzętu.
 5. O zezwolenie zobowiązani są w szczególności starać się:
  • wykonawcy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie;
  • wykonawcy zarządcy infrastruktury oświetleniowej na terenach parkowych;
  • podmioty władające nieruchomościami lub ich częściami, usytuowanymi ma terenach zieleni miejskiej;
  • podmioty organizujące na terenach zieleni miejskiej imprezy masowe lub innego rodzaju wydarzenia.
 6. Po rozpoznaniu sprawy Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie może odmówić wydania zezwolenia.
 7. Uzyskane zezwolenie należy wyłożyć w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.
 8. Zezwolenie wydawane jest na ograniczony czas, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego w jakim wpłynął wniosek.