ZZM-15

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury ZZM-15

Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków.

Adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

 
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek strony wraz z jej danymi osobowymi;

2) Kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji przedmiotowego terenu (zmiany lasu na użytek rolny);

3) Kserokopia dokumentu określającego prawo do dysponowania terenem;

4) Opis taksacyjny lasu w przypadku braku dokumentacji urządzeniowej dla przedmiotowej działki;

5) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskana z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł;

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą

jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach Pekao S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA: opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

1) art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2129 z późn.zm.);

2) art. 35, art. 77, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.);

3) art. 1 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1000);

4) art. 72 i 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2018 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

W biurze Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) lub w siedzibie