ZZM-10

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Udzielanie dotacji na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów.


Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

- obsługa mieszkańców i dziennik podawczy tel.: 12 34 18 514Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek strony wraz z danymi osobowymi i uzasadnieniem;
 2. Kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji przedmiotowego terenu;
 3. Kserokopia dokumentu określającego prawo do dysponowania terenem.


Opłaty
 1. Za decyzję 10 zł;
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach Pekao S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA: opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia
 1. Decyzja administracyjna o przyznaniu środków.
 2. Decyzja administracyjna o odmowie przyznania środków.


Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Protokół z wizji terenowej z uzasadnieniem potrzeby oraz możliwości zalesienia.
 2. Określenie sposobu zalesienia i obliczenie kosztów zalesienia.


Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 Podstawa prawna
 1. art. 14 ust. 5 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn.zm.).
 2. art. 35, art. 77, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm).
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607, 1649, 1844, 1893, z 2016 r. poz. 65,195, 544, 753).


Informacje dodatkowe dla klienta

Decyzję wydaje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.