ZDMK-8

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych


Załączniki do procedury:
wniosek do procedury ZDMK-8

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adres e-mail, numeru telefonu oraz pełnomocnika (jeśli występuje) imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numeru dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także projektanta w zakresie: imienia, nazwiska, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania i zatwierdzania projektów stałej organizacji ruchu.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze. zm.).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14 31 828-Kraków, Dział Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD (w zakresie dróg wewnętrznych, pozostających w zarządzie ZDMK).Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (wnioskodawcą może być jeden z podmiotów wymienionych w punkcie 1 sekcji Informacje dodatkowe dla klienta) o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury).

2. Załączniki do wniosku:

1) dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu, który winien zawierać:

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 wykonany na podkładzie pokazującym wyłącznie ukształtowanie terenu, krawędzie jezdni, chodniki, pobocza, drogi rowerowe i torowiska tramwajowe, obrysy budynków oraz zieleń, latarnie i słupy trakcyjne (bez naniesionych sieci uzbrojenia podziemnego i innych zbędnych dla organizacji ruchu instalacji) zawierający:

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- parametry geometrii drogi,

c) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

d) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści,

e) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,

f) przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu,

g) imię, nazwisko i podpis projektanta.

2) Audyt rowerowy – opinia Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie – w przypadku projektów ścieżek rowerowych lub innych projektów zawierających elementy wpływające na układ komunikacji rowerowej w Krakowie.

3) Pełnomocnictwo zarządu drogi, organu zarządzającego ruchem lub inwestora/jednostki, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

3. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

1) dołączenia do projektu organizacji ruchu:

a) profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

b) danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,

c) uszczegółowionych fragmentów projektu w skali 1:100 lub 1:50.

2) złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1. Pisemne zatwierdzenie w całości lub w części: bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.

2. Odesłanie w celu wprowadzenia poprawek.

3. Odrzucenie projektu organizacji ruchu.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.

Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy (klienta) albo z przyczyn niezależnych od organu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W zależności od potrzeb – pisemne wewnętrzne opinie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784).

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

6. § 3 ust. 2 pkt 1 Statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa będącego załącznikiem do uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5920).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wnioskodawcą może być:

1) zarząd drogi,

2) organ zarządzający ruchem,

2a) podmiot zarządzający drogą wewnętrzną.

3) inwestor lub jednostka o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

4) osoba/podmiot realizujący zamówienie ww. jednostek.

2. W uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić wykonanie planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:2000 lub szkic bez skali.

3. Procedura dotyczy dróg wewnętrznych położonych na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz działek położonych na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oznaczonymi symbolem „dr” w operacie ewidencji gruntów.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adres e-mail, numeru telefonu oraz pełnomocnika (jeśli występuje) imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numeru dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także projektanta w zakresie: imienia, nazwiska, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania i zatwierdzania projektów stałej organizacji ruchu.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze. zm.)Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: