ZDMK-66

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Najem lokalu użytkowego w trybie aukcji.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numer dokumentu tożsamości, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz przeprowadzeniu aukcji.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 3531, art. 659-692 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), § 18 pkt 1 do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).
Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Dział Umów.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Oferta udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego.

2. Dowód wpłaty wadium.

3. Oferent, który wygrał aukcję, winien przed podpisaniem umowy najmu złożyć dodatkowo poniższe dokumenty określone w Zarządzeniu Nr 1300/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa :

1) dokument określający formę prawną prowadzonej działalności (nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność w oparciu o wpis do KRS lub CEIDG), w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki;

2) zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków/ opłat na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania/ siedziby, oraz prowadzenia działalności. Jeżeli w zaświadczeniu nie określono daty jego ważności, to zaświadczenie uważa się za ważne, o ile zostało wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy;

3) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków lub pozostająca w zasobach lokalowych zarządzanych/ administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, a w przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązaniu się z jego postanowień;

4) oryginał oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji, co do obowiązku zapłaty należności czynszowych do wysokości 24-krotności czynszu najmu netto. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi przyszły najemca. W oświadczeniu, o którym mowa przyszły najemca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wystąpienie przez wynajmującego z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 2 lat od daty zakończenia umowy (w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony) albo w terminie do 2 lat od daty wymagalności roszczenia (w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony),

5) dowód wpłaty kaucji - w wysokości 300% miesięcznych należności

(netto). Kaucję należy wpłacić przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa, tj. 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415 w taki sposób, aby przed zawarciem umowy najmu należne środki finansowe figurowały na wskazanym powyżej koncie bankowym - o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu środków finansowych na ww. rachunek bankowy ZDMK. Dokonując wpłaty kaucji należy podać adres lokalu użytkowego, którego wpłata dotyczy oraz dane dotyczące zwycięzcy aukcji, tj. imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę (w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej).

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje utratę wpłaconego wadium w całości oraz odmowę Wynajmującego zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego.

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Dokumenty te mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem.Opłaty

Wadium w wysokości określonej w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie aukcji.

 Forma załatwienia

Zawarcie umowy najmu.Termin załatwienia

Oferent, który wygrał aukcję winien zawrzeć umowę najmu w miejscu wskazanym przez Organizatora w terminie 6 dni kalendarzowych licząc od daty aukcji, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz prawa do zawarcia umowy najmu na ten lokal.

W przypadku wniosku o zawarcie umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 6 – dniowy termin biegnie od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony.Tryb odwoławczy

Uczestnik aukcji może w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji zaskarżyć czynności związane z jej przeprowadzeniem do Prezydenta Miasta Krakowa. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

 Podstawa prawna

1. Art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

2. Uchwała Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.

3. Zarządzenie Nr 1300/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.Dostępność procedury

Na stronie internetowej ZDMK (www.zdmk.krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) lub w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 KrakówInformacje dodatkowe dla klienta

1. Aukcja ma na celu uzyskanie w drodze licytacji najwyższej stawki czynszowej netto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze szczegółowymi warunkami organizacji i udziału w aukcji określonymi w Zarządzeniu Nr 1300/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

3. Szczegółowe warunki aukcji określane są przez Organizatora w ogłoszeniu o przeprowadzeniu aukcji na najem lokali użytkowych dla każdej aukcji odrębnie. W szczególności Organizator może określić czas trwania umowy najmu lub rodzaj działalności prowadzonej w lokalu.

4. Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze aukcji podaje się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w ustawie oraz przez wywieszenie go na okres 21 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem aukcji na tablicach ogłoszeń:

a. Urzędu Miasta Krakowa, z siedzibami w Krakowie przy: Placu Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielopole 17A oraz przy ul. Kasprowicza 29;

b. Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDMK i na stronie internetowej www.zdmk.krakow.pl.

5. Informacje zawarte w wykazie mogą być uaktualniane nie później niż do 3 dni kalendarzowych przed datą aukcji z tym, że aktualizacja nie może polegać na skreśleniu lub dopisaniu lokalu użytkowego, a jedynie na usunięciu oczywistych pomyłek dotyczących w szczególności zmiany powierzchni, stanu technicznego lokalu użytkowego czy też własności budynku.

6. Zarząd Dróg Miasta Krakowa - Organizator aukcji, może – bez podawania przyczyny –odstąpić od przeprowadzenia aukcji w całości lub na dany lokal dokonując jego wykreślenia z listy najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą aukcji.

7. Aukcję przeprowadza się w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora.

8. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji oferenta spełniającego wymogi przewidziane w zarządzeniu Nr 1300/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa jest wpłacenie przez oferenta wadium w terminie oraz w wysokości określonej przez organizatora aukcji oraz złożenie oferty w przepisanej formie i w wyznaczonym terminie.

9. Oferty przystąpienia do aukcji należy składać w nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ZDMK ds. Obsługi (budynek A, pok. 09) w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, nie później jednak niż do godziny 15:00 drugiego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia aukcji.

10. Wadium w kwocie określonej przez organizatora płatne jest:

a) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora, tj. 52 1020

2892 0000 5902 0590 8415, nie później jednak niż do drugiego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia postępowania. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Organizatora. Oferent dokonujący wpłaty na rachunek bankowy lub przelewu środków finansowych tytułem wadium, winien wpisać adres lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie aukcji, na który będzie składana oferta, numer porządkowy w wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji oraz imię i nazwisko oferenta – w przypadku osób fizycznych lub nazwę oferenta – w przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej;

b) gotówką, poprzez wpłatę dokonaną w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa nie później jednak niż do godz. 1400 drugiego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia postępowania. Na dowodzie wpłaty wadium osoba przyjmująca wpłatę winna wpisać adres lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie aukcji, numer porządkowy lokalu w wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji oraz imię i nazwisko oferenta – w przypadku osób fizycznych lub nazwę oferenta – w przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

11. Licytację stawki czynszowej netto rozpoczyna się od najwyższej ze zgłoszonych ofert, która nie może być jednak niższa niż aktualna w dacie aukcji stawka czynszowa netto określona w Załączniku do Zarządzenia Nr 1300/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. Przez stawkę czynszową z załącznika do ww. zarządzenia, rozumie się stawkę właściwą dla danego rodzaju działalności zgłoszonej przez któregokolwiek z Oferentów (nawet jeżeli po złożeniu oferty odstąpił od uczestnictwa w aukcji), która byłaby najwyższą stawką czynszową netto. Stawka, o której mowa, nie może być niższa niż koszty eksploatacyjne ustalone przez Organizatora przed ogłoszeniem postępowania, dla nieruchomości, w której usytuowany jest lokal będący przedmiotem postępowania.

12. Zaproponowanie stawki czynszowej niższej niż określona w załączniku do Zarządzenia Nr 1300/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w zależności od strefy, w której lokal jest położony oraz rodzaju działalności, którą oferent zamierza prowadzić w lokalu oraz niższej niż koszty eksploatacyjne ustalone dla danego lokalu (w przypadku gdy stawka dla danego rodzaju działalności wynikająca z zał. do powołanego zarządzenia jest niższa niż koszt eksploatacyjny ustalony dla nieruchomości, w której usytuowany jest lokal będący przedmiotem postępowania) spowoduje odrzucenie oferty.

13. Oferent, którego stawka została wybrana jako wyjściowa do licytacji, a który nie podjął licytacji osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika, lub też nie zgłosił się do udziału w aukcji, traci wpłacone wadium oraz prawo do udziału w licytacji w dalszym przebiegu aukcji.

14. Aukcja jest ważna również w przypadku zgłoszenia się jednego Oferenta.

15. Jednorazowe postąpienie stawki nie może być niższe niż 1,00 zł.

16. Osoba przeprowadzająca aukcję uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych kwot stawki czynszowej netto za 1 m2 powierzchni użytkowej, dalsze postąpienia nie będą przyjęte. Po trzecim wywołaniu tej kwoty osoba przeprowadzająca aukcję udziela przybicia, zamyka aukcję oraz ogłasza imię i nazwisko (nazwę) osoby, która wygrała aukcję oraz wysokość wylicytowanej stawki czynszowej netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

17. Aukcję uznaje się za zakończoną z wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

18. Niedokonanie wpłaty kaucji w wysokości 300% miesięcznych należności czynszowych netto, spowoduje utratę wadium w całości, oraz odmowę wynajmującego zawarcia umowy, o ile

prawo takie zostanie nabyte.

19. Stawki czynszowe netto, o których mowa w ww. zarządzeniu podlegają corocznej narastającej waloryzacji, rozpoczynając od 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

20. Zwrot wadium w obowiązującej wysokości, osobom, które nie wygrają aukcji dokonywany będzie na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy. Zwycięzca aukcji otrzyma zwrot wadium, pod warunkiem zawarcia przez niego umowy najmu w wyznaczonym terminie.

21. Organizator zastrzega, że w lokalach będących przedmiotem aukcji nie może być wykonywana działalność polegająca na: sprzedaży tzw. dopalaczy i innego tego typu substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, (działających na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających) oraz środków zastępczych nie będących żywnością, prowadzeniu agencji towarzyskich, punktów sprzedaży asortymentu erotycznego typu sex-shop, klubów nocnych typu go-go oferujących występy artystyczne w zakresie tańca erotycznego, striptizu, itp., prowadzeniu wypożyczalni elektrycznych pojazdów trójkołowych napędzanych silnikiem elektrycznym, prowadzeniu działalności w zakresie gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia (koncesji), o którym mowa we właściwej ustawie o grach hazardowych, oraz sprzedaży produktów przeznaczonych do spożycia zawierających alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

22. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

23. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numer dokumentu tożsamości, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz przeprowadzeniu aukcji.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 3531, art. 659-692 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), § 18 pkt 1 do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).