ZDMK-62

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wydanie pełnomocnictwa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika w zakresie: imienia, nazwiska, numer dowodu osobistego, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania pełnomocnictwa.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 98 – 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Dział Organizacji i Nadzoru.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie pełnomocnictwa zawierający imię i nazwisko i adres Wnioskodawcy lub nazwę podmiotu gospodarczego i adres siedziby, nr umowy oraz tytuł inwestycji, dane osoby dla której ma zostać wydane pełnomocnictwo oraz do czego ma upoważniać.

II. Załączniki do wniosku:

Pełnomocnictwo od inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem.Opłaty

Nie dotyczy.Forma załatwienia

Pisemna – udzielenie pełnomocnictwa.Termin załatwienia

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art. 98 – 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.).Dostępność procedury

Na stronie internetowej ZDMK (www.zdmk.krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) lub w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy wydania pełnomocnictwa przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowie.

2. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia

strony o ich zgodności z oryginałem.

 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika w zakresie: imienia, nazwiska, numer dowodu osobistego, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania pełnomocnictwa.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 98 – 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.).