ZDMK-6

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wydawanie warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).§ 3 ust. 2 pkt 6 Statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920), § 18 pkt 1do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych zasilania odbiornika oświetleniowego z urządzeń oświetlenia ulicznego:

a) oświetlenia wiat przystankowych,

b) oświetlenia tablic reklamowych,

c) oświetlenia parkingów,

d) oświetlenia zegarów,

e) oświetlenia iluminacyjnego.

2. Plan sytuacyjny określający:

a) miejsce lokalizacji przyłączanego odbiornika oświetlenia,

b) ilość punktów

c) łączną moc zainstalowaną,

d) rodzaj i typ urządzenia.

3. Pisemna pozytywna opinia Plastyka Miasta dotycząca zamontowanego odbiornika.

4. Pisemna pozytywna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w przypadku lokalizacji odbiornika oświetleniowego na obszarze części historycznego zespołu Miasta Krakowa.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

 

Dokumenty mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

 Forma załatwienia

1. Wydanie, w formie pisemnej, warunków technicznych zasilania odbiornika oświetleniowego z urządzeń oświetlenia ulicznego.

2. Pisemna odmowa wydania warunków technicznych zasilania odbiornika oświetleniowego z urządzeń oświetlenia ulicznego.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1. Art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

2. Art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).

4. Uchwała Nr LIV/473/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie projektu warunków działalności budowlanej na obszarze części historycznego zespołu Miasta Krakowa.

5. Porozumienie pomiędzy Panem Jerzym Adamikiem, Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa zawarte w Krakowie w dniu 14 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 54, poz. 372 z dnia 27 stycznia 2005 r.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy zasilania odbiorników zlokalizowanych w pasie drogowym  i na terenach bezpośrednio przyległych do pasa drogowego.

2. Procedura dostępna jest na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).§ 3 ust. 2 pkt 6 Statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920), § 18 pkt 1do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).
Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: