ZDMK-3

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.07.2017 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


  

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych poszkodowanego w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adresu zamieszkania, numeru rejestracyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz świadka/ów w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniony zostanie wniosek

o wypłatę odszkodowania oraz dokumentacja związana z jego wykonywaniem w oparciu

o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zależności od indywidualnego przypadku Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o., 31-982 Kraków ul. Ks. BP. P. Tomickiego 4 lub TUiR Warta S.A. z siedzibą ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa i TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa w zakresie, w jakim wskazane jednostki lub działające z umocowania i na rzecz w/w Ubezpieczycieli jednostki wykonawcze realizują czynności ubezpieczeniowe (na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej).

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia roszczeń odszkodowawczych, wypłaty odszkodowania.

Informujemy, że ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,. w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.)

w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b) e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w związku z art. 20 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 417-4172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, (dalej: ZDMK) ul. Centralna 53, 31 586 Kraków – Dział Organizacji, pełnomocnik ZDMK (rzeczoznawca samochodowy), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. bądź Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. lub podmiot działający na jego zlecenie.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. W przypadku szkód komunikacyjnych (uszkodzenie pojazdu i jego wyposażeniu):

1) Pisemne zgłoszenie szkody złożone przez właściciela/właścicieli pojazdu (bądź ustanowionego pełnomocnika), opatrzone własnoręcznym podpisem, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. W przypadku zgłoszenia szkody przez leasingobiorcę należy dołączyć oryginał dyspozycji leasingodawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury (lub o treści tożsamej do zamieszczonej we wzorze).

2) Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody – np. oryginały oświadczeń świadków wskazanych na formularzu zgłoszenia szkody, zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia, a w przypadku wezwania na miejsce zdarzenia przedstawiciela ZDMK powołanie tejże okoliczności.

3) Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujące dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie.

4) Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.

5) Inne dokumenty, wg swojego uznania (np. zdjęcia stanu technicznego nawierzchni drogi, udokumentowanie zakresu szkody, okoliczności jej powstania i kosztów naprawy pojazdu).

6) W przypadku przystąpienia do naprawy pojazdu przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów, a wymontowane elementy (np. opona, felga) zachować do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody w celu ewentualnego okazania rzeczoznawcy gdyby zachodziła taka konieczność. W takiej sytuacji należy złożyć dokumenty stanowiące dowód zakresu poniesionej szkody i poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego mienia, w tym kopie faktur VAT lub rachunków za dokonane naprawy lub wymianę części samochodowych, wystawionych na właściciela pojazdu, zawierające wartość poszczególnych części oraz szczegółową specyfikację za dokonaną naprawę, względnie wyliczenie szkody w systemie Audatex lub Eurotax. Z przyczyn dowodowych zaleca się pozostawienie przedmiotu szkody w stanie jak po zaistnieniu zdarzenia (dotyczy to w szczególności roszczeń w o wartości powyżej 10.000,00 zł).

 

II. W przypadku szkód osobowych:

7) Pisemne zgłoszenie szkody, opatrzone własnoręcznym podpisem na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

8) Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody – tj. oryginały oświadczeń świadków zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia, a w przypadku wezwania na miejsce zdarzenia przedstawiciela ZDMK powołanie tejże okoliczności.

9) Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujący dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie.

 

Uwaga:

Szkodę osobową, wg własnego wyboru, można zamiast do ZDMK zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela ZDMK:

 

dla szkód zaistniałych w okresie: 01.07.2017 – 31.12.2017, TUiR WARTA S.A.,

- Polisa nr: 908210570130/GMK/ZIKiT/OG/KR/EEI/OC – 2017,

dla szkód zaistniałych od dnia 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

- Polisa nr: 000-17-430-05935059

dla szkód zaistniałych od dnia 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r., TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

- Polisa nr: 680-18-430-05935059

dla szkód zaistniałych od dnia 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r., TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

- Polisa nr: 680-19-430-05935059

 

 

Wszelkie informacje w zakresie niniejszego sposobu zgłoszenia szkody i jej rozpatrywania udziela odpowiednio TUiR WARTA S.A. lub TUiR Allianz Polska S.A.

 

Nie należy przedkładać do ZDMK dokumentów innych niż wymienione w pkt II, a w szczególności dokumentacji medycznej lub innych informacji o stanie zdrowia, majątkowym lub osobistym. Dokumentacja ta może być wymagana na etapie postępowania prowadzonego przez zakład ubezpieczeń.

 

III. W przypadku uszkodzenia mienia innego rodzaju

1) Pisemne zgłoszenie, opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierające opis zdarzenia z podaniem jego dokładnej lokalizacji, rodzaju uszkodzonego mienia oraz udokumentowania zakresu i wysokości poniesionej szkody.

2) Notatkę lub kopię notatki Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub innych jednostek służb ratunkowych z miejsca zdarzenia, dokumentację fotograficzną obrazującą szkodę, wskazującą dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie.

3) Oryginały oświadczeń świadków zdarzenia.

4) Inne materiały dowodowe, wg. swojego uznania.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, bądź ubezpieczyciel ZDMK (lub podmiot działający na jego zlecenie) może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy. Brak przedłożenia żądanej dokumentacji może skutkować odmową uznania roszczeń.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

W sytuacji uznania roszczeń szkód w pojazdach i ich wyposażeniu w kwocie do 10.000,00 zł zawarcie ugody, w przypadku nieuznania roszczeń - pisemna odmowa.

W sytuacji uznania roszczeń szkód komunikacyjnych (w pojazdach i ich wyposażeniu) w kwocie od 10.000,00 zł – decyzja ubezpieczyciela o ustalonej wypłacie odszkodowania oraz wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela i dopłata odszkodowania ze strony ZDMK w kwocie wynikającej z franszyzy redukcyjnej.

W sytuacji uznania roszczeń szkód osobowych oraz mienia z wyłączeniem szkód w pojazdach i ich wyposażeniu - decyzja ubezpieczyciela o ustalonej wypłacie całości wyliczonego odszkodowania.

Postępowanie prowadzone jest wg poniższego schematu:

1) Przyjęcie zgłoszenia szkody przez ZDMK ewentualnie przez ubezpieczyciela bądź zgłoszenie szkody za pośrednictwem strony internetowej TUiR WARTA S.A., względnie TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. odpowiednio do daty szkody.

2) Ustalenie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym przeprowadzenie oględzin uszkodzonego pojazdu (mienia) przez podmiot współpracujący z ZDMK, względnie przez ubezpieczyciela. Ze względów dowodowych zaleca się pozostawić przedmiot szkody do czasu oględzin w stanie jak po zaistnieniu zdarzenia (dotyczy to w szczególności roszczeń w kwocie od 10.000,00 zł objętych polisą OC).

3) W przypadku uznania roszczeń przez ZDMK szkód nie objętych polisą OC:

a) Zawarcie ugody.

b) Wypłata odszkodowania na podstawie ugody właścicielowi pojazdu lub pełnomocnikowi, jeżeli pełnomocnictwo jest również pełnomocnictwem szczególnym obejmującym upoważnienie do podpisu ugody wraz ze zrzeczeniem się roszczeń oraz odbioru odszkodowania. Wypłata odszkodowania w kasie ZDMK dokonywana jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, lub przekazywana na wskazane konto bankowe zgodnie z warunkami ugody pozasądowej.

-w przypadku ugody z leasingobiorcą, wymagana jest dyspozycja leasingodawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

-w przypadku nie uznania roszczeń - pisemna odmowa.

4) Przesłanie informacji PIT 8C w przypadku wypłaty odszkodowania przez ZDMK.

 Termin załatwienia

Do 30 dni od daty jednoznacznego ustalenia wszystkich przesłanek wskazujących na zaistnienie odpowiedzialności za miejsce powstania szkody, adekwatnego związku przyczynowo - skutkowego oraz wysokości ewentualnego odszkodowania.

Termin wypłaty odszkodowania w przypadku roszczeń o wartości do 10.000,00 zł do 14 dni od daty podpisania ugody przez obie strony.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinie właściwych komórek organizacyjnych ZDMK, dokumentacja zebrana przez pełnomocnika ZDMK bądź ubezpieczyciela.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy. Wszelkie spory rozpatrywane są na drodze postępowania sądowego.Podstawa prawna

1. Art. 20 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

2. Art. 361, 417-4172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Roszczenia odszkodowawcze winny być zgłoszone bezpośrednio do sprawcy szkody.

2. Udowodnienie wszelkich przesłanek odpowiedzialności sprawcy szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

3. Procedura dotyczy dróg publicznych oraz innych terenów Gminy Miejskiej Kraków bądź Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, zgodnie ze statutem jednostki.

4. Procedura dotyczy zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2017 r. w zakresie szkód pojazdów i mienia oraz szkód osobowych.

5. Zgłoszenie szkody wraz z odpowiednimi załącznikami w formie papierowej poszkodowany składa bezpośrednio w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, przy ul. Centralnej 53 w Krakowie bądź przesyła je za pośrednictwem poczty (z wykluczeniem poczty elektronicznej). Wymagane załączniki stanowiące podstawę do rozpatrzenia roszczeń należy złożyć wraz z formularzem zgłoszenia szkody. Nie dopuszcza się załączników w postaci płyt CD lub zewnętrznych nośników pamięci. W przypadku przedłożenia w tej formie dokumentów, nie będą one uwzględnione z uwagi na zasady ochrony systemów teleinformatycznych ZDMK. W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów, poszkodowany zobowiązuje się do dostarczenia brakującej dokumentacji w ciągu 14 dni. Niedostarczenie dokumentacji we wskazanym terminie może skutkować odmową uznania roszczeń. Powrót do czynności likwidacyjnych może nastąpić po przedłożeniu kompletu dokumentacji. ZDMK nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przedłużenia czasu rozpatrzenia roszczeń z przyczyn leżących po stronie Poszkodowanego.

6. Wypłata odszkodowania może nastąpić tylko wówczas, gdy odpowiedzialność za szkodę ponosi Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

7. Informacje dotyczące spraw zawiązanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach znajdujących się w utrzymaniu Zarządu Dróg Miasta Krakowa można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZDMK lub www.zdmk.krakow.pl oraz bezpośrednio w siedzibie Zarządu przy ul. Centralnej 53 na Dzienniku Podawczym.

8. W przypadku zgłoszenia szkody w imieniu poszkodowanego przez osobę nie będącą osobą uprawnioną do otrzymania odszkodowania, zgłaszający winien przedłożyć stosowne pełnomocnictwo, a w sytuacji zgłoszenia szkody przez leasingobiorcę należy dołączyć dyspozycję leasingodawcy wg wzoru – zał. nr 3 do niniejszej procedury (zalecane). Zgłoszenie podpisuje zgłaszający w sposób czytelny z podaniem swojego imienia i nazwiska, przy czym na formularzu zgłoszenia szkody umieszcza dane osoby poszkodowanej uprawnionej do odbioru odszkodowania (w przypadku pojazdu są to dane właściciela samochodu zgodne z dowodem rejestracyjnym, a w sytuacji zakupu pojazdu, który nie został jeszcze przerejestrowany na nowego właściciela należy dołączyć dodatkowo umowę sprzedaży pojazdu).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych poszkodowanego w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adresu zamieszkania, numeru rejestracyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz świadka/ów w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniony zostanie wniosek o wypłatę odszkodowania oraz dokumentacja związana z jego wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zależności od indywidualnego przypadku Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o., 31-982 Kraków ul. Ks. BP. P. Tomickiego 4 lub TUiR Warta S.A. z siedzibą ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa i TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa w zakresie, w jakim wskazane jednostki lub działające z umocowania i na rzecz w/w Ubezpieczycieli jednostki wykonawcze realizują czynności ubezpieczeniowe (na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej).

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia roszczeń odszkodowawczych, wypłaty odszkodowania.

Informujemy, że ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,. w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.)

w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b) e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w związku z art. 20 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 417-4172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).