ZDMK-19

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Uzgodnienie dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania uzgodnienia dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 43 w związku z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Dział Uzgodnień.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego.

2. Załączniki do wniosku:

1) kopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z proponowaną lokalizacją ogrodzenia – 2 egzemplarze,

2) dokument potwierdzający posiadanie prawa do terenu grodzonego (aktualny wypis z ewidencji gruntu lub wypis z księgi wieczystej lub oświadczenie właściciela gruntu),

3) opis lub rysunek schematyczny ogrodzenia (obrazujące konstrukcję ogrodzenia oraz stopień zabudowania przestrzeni pomiędzy poszczególnymi elementami).

4) dokument pełnomocnictwa (o ile pełnomocnik został ustanowiony).Opłaty

1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz to, w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Pisemne uzgodnienie wydane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa lub decyzja wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa odmawiająca udzielenia zgody na lokalizację ogrodzenia.Termin załatwienia

W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pisemne wewnętrzne opinie lub uzgodnienia Zarządu Dróg Miasta Krakowa – w zależności od potrzeb.

 Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia zgody lokalizacji ogrodzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Zarządu Dróg Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 43 w związku z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.).

2. Art. 30 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy lokalizacji ogrodzenia od strony dróg publicznych, będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, jeżeli lokalizacja ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego następuje w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania uzgodnienia dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 43 w związku z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).
Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: