ZDMK-12

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Rozkopy i Awarie (obsługa procesu wydawania zezwolenia) oraz Dział Kontroli Pasa Drogowego – Sekcja Kontroli Wjazdów (protokolarne przekazanie drogi w użytkowanie, zawarcie i realizacja umowy na utrzymanie/użytkowanie i odtworzenie drogi po ruchu technologicznym), Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury) o udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu, będącą w zarządzie ZDMK.

2. Załączniki do wniosku:

1) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (np. zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wydane przez właściwy organ);

2) oświadczenie o odbywającej się uroczystości/imprezie;

3) obligatoryjnie: fragment planu miasta z naniesioną trasą przejazdu;

4) w przypadku spółki cywilnej kopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym;

5) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (dotyczy zezwoleń na wjazd wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

 

Dokumenty mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.

 

Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa przy ul. Centralnej 53 w Krakowie (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego– 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Pisemne zezwolenie wydane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa lub upoważnionego pracownika.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Protokół przejęcia drogi, spisany w terenie w obecności Wnioskodawcy i podpisany przez niego, lub upoważnionego przez Wnioskodawcę bądź pełnomocnika oraz pracownika ZDMK, określający stan techniczny nawierzchni ulic, po których prowadzony będzie ruch samochodów ciężarowych / innych pojazdów przekraczających istniejące ograniczenie tonażowe, dokumentacja fotograficzna oraz pozytywna opinia Działu Utrzymania Dróg stanowią podstawę zezwolenia.

2. W przypadku realizacji inwestycji budowlanych generujących duży ruch samochodów ciężarowych / pojazdów samochodowych (np.: budowa obiektu wielkopowierzchniowego, budowa budynku wielorodzinnego itp.) pierwsze zezwolenie wydawane jest na okres do 40 dni, do czasu podpisania

z Wnioskodawcą umowy na odtworzenie nawierzchni ulic/ulicy, po której/ych prowadzony jest ruch samochodów ciężarowych / pojazdów samochodowych. Konieczność podpisania umowy cywilnoprawnej jest wypadkową stanu nawierzchni ulicy, przedmiotu realizowanej inwestycji i przewidywanego przez Wnioskodawcę natężania ruchu samochodów ciężarowych / pojazdów samochodowych.

3. Wnioskodawca realizujący inwestycję budowlaną generującą duży ruch samochodów ciężarowych (np.: budowa obiektu wielkopowierzchniowego, budowa budynku wielorodzinnego itp.) zobowiązany jest do posiadania myjni kół lub zorganizowania na terenie budowy stanowiska służącego do oczyszczania pojazdów przed opuszczeniem terenu budowy, celem wyeliminowania zanieczyszczenia jezdni.

4. Posiadacz zezwolenia zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymania czystości w rejonie prowadzonych robót, w szczególności - jezdni dróg prowadzących na teren robót oraz pozostałych elementów pasa drogowego (chodniki itp.).

5. Posiadacz zezwolenia zobowiązany jest (na wezwanie ZDMK) do niezwłocznej naprawy wszelkich uszkodzeń drogi i jej elementów, spowodowanych na skutek ruchu pojazdów, których dotyczy wydane zezwolenie.

6. ZDMK zastrzega sobie prawo zmiany warunków zawartych w wydanym zezwoleniu na prowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych, wskutek pojawienia się nowych, nieprzewidzialnych na etapie wydawania zezwolenia okoliczności, mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastrukturę drogową lub inne czynniki (w tym społeczne).

7. Zezwolenie wydaje się na okres:

a) jednorazowe – w przypadku obsługi imprez i uroczystości, lub celem dowozu/wywozu do i z posesji wszelkich materiałów wymagających użycia samochodów ciężarowych lub innych pojazdów przekraczających istniejące ograniczenie tonażowe,

b) na okres 1 miesiąca – w przypadku wjazdów pojazdów związanych z uporządkowaniem terenu,

c) na okres 40 dni – w przypadku realizacji inwestycji budowlanych, wymagających sporządzenia i podpisania umowy cywilnoprawnej na utrzymanie i odtworzenie nawierzchni ulic po zakończeniu inwestycji;,

d) na okres 3 miesięcy – w przypadku pozostałych wjazdów,

e) na okres 6 miesięcy – w przypadku ruchu pojazdów ciężarowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym pierwsze zezwolenie może być wydane na okres 3 miesięcy, a po dokonaniu odbioru drogi oraz stwierdzeniu należytego wypełniania warunków zezwolenia, kolejne wydane będzie na pełen czasookres.

8. Po czasookresie, na który zostało wydane zezwolenie, ZDMK dokonuje protokolarnego odbioru drogi.

9. Warunkiem wydania zezwolenia na kolejny czasookres jest należyte wywiązanie się jego posiadacza z zawartych w zezwoleniu warunków, a w przypadku stwierdzenia przez ZDMK uszkodzenia nawierzchni drogi lub jej elementów - dokonania naprawy na wezwanie ZDMK, przy czym bezskuteczne wezwanie posiadacza zezwolenia do naprawy uszkodzonych elementów pasa drogowego skutkować będzie dokonaniem naprawy przez zarządcę drogi oraz obciążeniem kosztami tej naprawy posiadacza zezwolenia.

10. W przypadku niestosowania się posiadacza zezwolenia do określonych w zezwoleniu warunków oraz w przypadku zaistnienia innych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastrukturę drogową lub inne czynniki (w tym społeczne), ZDMK zastrzega sobie prawa do cofnięcia wydanego zezwolenie lub/i odmówi wydania kolejnych zezwoleń na prowadzenie ruchu pojazdami ciężarowymi.

 

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: