ZDMK-10

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na drodze wewnętrznej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy, w zakresie imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, informacji dotyczącej niepełnosprawności, a także opiekuna / pełnomocnika (jeśli występują), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wyznaczania miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

 

Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody spowoduje niemożność rozpatrzenia sprawy. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14 31 828 Kraków, Dział Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD (w zakresie dróg wewnętrznych, pozostających w zarządzie ZDMK).Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej jej opiekuna lub pełnomocnika o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o posiadaniu karty parkingowej w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz ze wskazaniem numeru i daty ważności,

b) oświadczenie o miejscu zamieszkania,

c) szkic lokalizacyjny wnioskowanego miejsca postojowego.

 

2) Pisemny wniosek instytucji i przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne o wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych przed instytucjami i firmami, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o posiadaniu karty parkingowej w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z wskazaniem numeru i daty ważności,

b) oświadczenie o miejscu zamieszkania,

c) szkic lokalizacyjny wnioskowanego miejsca postojowego.

 

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych mogą być wyznaczone dla osoby posiadającej aktualną kartę parkingową.

 

3) Pisemny wniosek instytucji obsługujących osoby niepełnosprawne o wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych przed instytucjami, do którego należy dołączyć opinię:

a) Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych,

b) szkic lokalizacyjny wnioskowanego miejsca postojowego.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych dokumentów, w szczególności poprzez zażądanie dostarczenia ich oryginałów.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1) Pisemna zgoda oraz oznakowanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

2) Pisemna odmowa wyznaczenia miejsca postojowego.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pisemne wewnętrzne opinie Zarządu Dróg Miasta Krakowa w zależności od potrzeb.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym

( Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Do końca grudnia każdego roku osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun/pełnomocnik), dla której zostało wyznaczone miejsce postojowe, ma obowiązek złożyć oświadczenie o braku zmian w zakresie treści dokumentów składanych przez strony. Nie przedłożenie ww. oświadczenia będzie podstawą do likwidacji oznakowanego miejsca.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy, w zakresie imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, informacji dotyczącej niepełnosprawności, a także opiekuna / pełnomocnika (jeśli występują), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wyznaczania miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

 

Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody spowoduje niemożność rozpatrzenia sprawy. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: