ZCK-7

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym

pod wylewkę, rabatkę lub ławkę

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu zamieszkania, nr PESEL Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

( dalej ZCK).

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

a) Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26,

31-510 Kraków.

b) Dane osobowe Wnioskodawcy są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

c) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;

e-mail: iod@zck-krakow.pl.

d) Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

- art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie; Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

- Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku stanowi dobrowolna zgoda Wnioskodawcy potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Wnioskodawcę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

e) Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

f) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

g) Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

h) Wnioskodawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia swoich danych.

i) Wnioskodawca ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

j) Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania adresu ( gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

k) Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych Wnioskodawcy.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek dysponenta/ów grobu lub w uzasadnionych przypadkach osoby zainteresowanej o wyrażenie zgody na dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym pod wylewkę, kostkę brukową, płyty betonowe lub kamienne itp., rabatkę lub ławkę. Wniosek powinien zawierać w szczególności: dane wnioskodawcy, lokalizację grobu, dane osoby pochowanej w grobie oraz sprecyzowane informacje na temat zajęcia dodatkowej powierzchni (wymiary wylewki, rabatki lub ławki i jej proponowane usytuowanie).Opłaty

Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem.Forma załatwienia

Wyrażenie zgody w formie pisemnej na dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie wraz z określeniem dozwolonej powierzchni do zajęcia lub odmowa wyrażenia zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

2) Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

3) Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego

z 2012 r., poz. 1341)

4) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Po uzyskaniu zgody ZCK dysponent wnosi opłatę zgodną z aktualnym cennikiem oraz zleca wykonanie prac podmiotowi gospodarczemu uprawnionemu do prowadzania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć pełnomocnictwo dysponenta udzielone wykonawcy prac.

2) Wylewka może wystawać w najwyższym punkcie 5 cm. ponad poziom gruntu zgodnie z regulaminem prowadzenia robót budowlano-montażowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie i winna być wykonana z materiału antypoślizgowego, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się między grobami.

3) W uzasadnionych przypadkach - w razie ustawienia ławki w strefie zabytkowej lub przy Alei Zasłużonych – wymagane może być złożenie indywidualnego projektu ławki do zaakceptowania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków bądź Plastyka Miasta.

4) Opłata za zajęcie dodatkowego gruntu przy grobie murowanym przyjmowana jest na okres lat 30 (w przypadku gdy opłata za użytkowanie gruntu pod grób murowany kończy się przed upływem 30 lat wówczas opłata za dodatkowo zajęty grunt pobierana jest proporcjonalnie do okresu opłaty za użytkowanie gruntu pod grób murowany).

5) Opłata za zajęcie dodatkowego gruntu przy grobie ziemnym przyjmowana jest na okres lat 20 (w przypadku gdy opłata za nienaruszalność grobu ziemnego kończy się przed upływem 20 lat wówczas opłata za dodatkowo zajęty grunt pobierana jest proporcjonalnie do okresu opłaty za nienaruszalność grobu ziemnego).

6) Dysponentem grobu:

a) ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 912) która uiściła obowiązujące opłaty (pozostały małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia)

b) murowanego czasowego jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem na podstawie wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci, dziedziczenia lub umowy cywilnej.

c) stałego (wieczystego) grobu ziemnego może być fundator grobu lub osoba, która nabyła prawo do grobu na podstawie wyroku sądu, zastrzeżeń poprzednika prawnego lub reguł dziedziczenia.

7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego:

a) w akcie notarialnym,

b) w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie uwierzytelnionym,

c) osobiście złożonego i podpisanego przez wnioskodawcę w siedzibie ZCK.

Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: