WT-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ds. Turystyki

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA (nie dotyczy podmiotów będących osobami prawnymi)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@um.krakow.pl, adres pocztowy; Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji ustawowych zadań w związku z funkcjonowaniem i działaniem osób i podmiotów działających w turystyce. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania wpisu do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, oraz przez okres archiwizacji dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  Nr 14 poz. 67) tj. 25 lat od wykreślenia z ww. ewidencji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.Sprawę załatwia

Urząd Miasta Krakowa

Wydział ds. Turystyki,

Referat Gospodarki Turystycznej

pl. Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków

tel: 12 616 17 30, 12 616 60 70.

fax:12 616 60 56Sprawdź czy spełniasz warunki

przedsiębiorca przed rozpoczęciem śwaidczenia usług w obiekcie innym (niekategoryzowanym) niż obiekt hotelarski zamierzający śwaidczyć usługi hotelarskie jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji,o której mowa w niniejszej procedurze.Obejrzyj wersję w języku migowym

nieOpłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wpis do ewidencjiTermin załatwienia

do 7 dni roboczychDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

brakTryb odwoławczy

nie dotyczyPodstawa prawna
  1. Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach  pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

     

  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieInformacje dodatkowe dla klienta

 

I

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Wydziału ds. Turystyki o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

- zmianie liczby miejsc noclegowych,

- zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

 

II

- Na terenie Gminy Miejskiej Kraków ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Prezydent Miasta Krakowa. Ewidencja ta nie obejmuje następujących  obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych

-Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty te zawierają: określenie właściciela, zarządzającego, najemcy, dzierżawcy obiektu, świadczącego usługi hotelarskie, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.

- Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępniane do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

 

III

 - Powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.