WS-99
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

  

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Referat Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi Wydziału Kształtowania Środowiska Os. Zgody 2, 31-949 Kraków, tel. 12-616-8893, 12-616-8892
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Wniosek Zarządu Spółki Wodnej wraz z uzasadnieniem i wykazem osób, które odnoszą korzyści lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody z numerami NIP, PESEL, REGON.
  2. Kserokopia planu finansowego spółki.
  3. Kserokopia uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej określenia wysokości składek wnoszonych przez członków spółki.


Opłaty

Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z rozprawy administracyjnej.Tryb odwoławczy

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna
  1. Art. 454 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  2. Art. 35, 77, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Ochrony Wód i Klimatu Akustycznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.


Informacje dodatkowe dla klienta

Przepisy dotyczące spółek wodnych i ich związków stosuje się odpowiednio do związków wałowych (art. 445 ust. 2 ustawy – Prawo wodne).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: