WS-27
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej


Załączniki do procedury:
Wniosek PDF
Wniosek DOC

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący o wydanie decyzji, inne strony postępowania, pełnomocnicy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówSprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków - Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza zwierząt, zawierający:

 2. imię, nazwisko, PESEL adres albo nazwę i siedzibę posiadacza zwierząt REGON,

 3. adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia hodowli,

 4. liczba zwierząt,

 5. nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim,

 6. data, miejsce urodzenia lub wyklucia,

 7. data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz  źródło jego pochodzenia,

 8. płeć zwierzęcia ,jeżeli jest możliwa do ustalenia,

 9. opis oznakowania  (jeżeli istnieje),

 10. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli,

 11. dokument stwierdzający legalność pochodzenia,

    a) numer i data wydania zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,

    b) numer i data wydania zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku,

    c) numer i data wydania dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w niewoli,

    d) numer i data wydania innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia.

 

 1. Załączniki do wniosku:

   kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub kopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub kopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub kopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (oryginał do wglądu),

 zgoda przedstawiciela  ustawowego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych.Opłaty

Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa- 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia
 1. Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, potwierdzony wydaniem zaświadczenia.
 2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru bądź skreślenia z rejestru – dokonanie stosownej adnotacji w rejestrze oraz wydanie odpowiedniego zaświadczenia.


Termin załatwienia

Dokonanie wpisu - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiaca.

Wydanie zaświadczenia - niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później niz w terminie 7 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

nie dotyczyTryb odwoławczy

1)        na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w przypadku odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – w terminie 7 dni od jego otrzymania (art. 17 pkt 1 oraz 141 i 129 § 1 w związku z art. 144 i 219 Kodeksu postępowania administracyjnego).

2)         w przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa -Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 Podstawa prawna
 1. Art. 64 ust. 1 i ust. 3–8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 2. Art. 217 -220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Część I ust. 19 i część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 


Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.


Informacje dodatkowe dla klienta

1) Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o zmianę danych w rejestrze należy złożyć w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian,
2) w imieniu posiadacza zwierząt nie mającego zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: