WS-118
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń związanych z wejściem w życie uchwał Rady Miasta Krakowa
o wyznaczeniu obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejących budynków:
1) o odszkodowanie za poniesioną szkodę albo
2) o wykup nieruchomości lub jej części,
w oparciu o art. 13 c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ustawy Kodeks cywilny i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący, pełnomocnicy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. nr 406, nr 407 i nr 424.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) pisemny wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obszarem, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, zawierający:
a) roszczenie wnioskodawcy: o odszkodowanie za poniesioną szkodę, o wykup nieruchomości lub jej części,
b) określenie nieruchomości objętej roszczeniem: numer księgi wieczystej, numer działki ewidencyjnej, numer obrębu i jednostka ewidencyjna,
c) aktualny odpis księgi wieczystej obejmującej nieruchomość objętą roszczeniem lub inny dokument stanowiący dowód prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości,
2) dowód niemożności korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, spowodowanej wejściem w życie uchwał Rady Miasta Krakowa o wyznaczeniu obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków,
3) pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Dokumenty wymienione w pkt 1 - 3 winny zostać złożone w oryginale lub w uwierzytelnionych kopiach.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1) pisemna odpowiedź - w przypadku braku spełnienia przesłanek do realizacji roszczeń, o których mowa w art. 13 c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
2) ugoda cywilnoprawna dotycząca wypłaty odszkodowania albo wykupu nieruchomości - w przypadku spełnienia przesłanek do realizacji roszczeń, o których mowa w art. 13 c ust. 2 pkt 1 i 2 w/w ustawy, poprzedzona zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa o wyrażeniu zgody na wypłatę odszkodowania i upoważnieniu do zawarcia ugody.Termin załatwienia

Termin załatwienia do 6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku, chyba że strony postanowią inaczej.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, w uzasadnionych przypadkach opinia rzeczoznawców majątkowych tj. operat szacunkowy wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny.Tryb odwoławczy

Postępowanie cywilne przed sądem powszechnym.Podstawa prawna

1) Art. 13 c ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4) Art. 110 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
6) Uchwała NR XI/ 104/ 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Kaszubskiej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków (Dz. Urz. Woj. Młp. z dnia 5 maja 2011 r. Nr 226 poz. 1825).
7) Uchwała NR XI/ 105/ 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Żyznej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków (Dz. Urz. Woj. Młp. z dnia 5 maja 2011 r. Nr 226 poz. 1826).
8) Uchwała NR XI/ 106/ 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Gościnnej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków (Dz. Urz. Woj. Młp. z dnia 5 maja 2011 r. Nr 226 poz. 1827).
9) Uchwała NR XI/ 107/ 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Kamedulskiej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków (Dz. Urz. Woj. Młp. z dnia 5 maja 2011 r. Nr 226 poz. 1828).
10) Uchwała NR XI/ 108/ 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie tzw. „Skarpy Nowohuckiej" w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków (Dz. Urz. Woj. Młp. z dnia 5 maja 2011 r. Nr 226 poz. 1829).
11) Uchwała NR XI/ 112/ 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Zakamycze w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków (Dz. Urz. Woj. Młp. z dnia 5 maja 2011 r. Nr 226 poz. 1833).Informacje dodatkowe dla klienta

Wniosek może złożyć osoba, która była właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu wejścia w życie uchwały Rady Miasta Krakowa o wyznaczeniu obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, o których mowa w art. 13 c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.