SZ-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności to znaczy w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, a także na ich podstawie uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności lub ich duplikatu oraz wydania karty parkingowej.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat/5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wszczęcia postępowania.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 - 15.00, tel. 12 616-52-12, 12 616-52-17.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Dostępna.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy – załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Wniosek może być dostarczony do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 2.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia) – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 3. Inne dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stanu zdrowia, w tym posiadane wyniki badań psychologicznych.

 4. Opis sytuacji społecznej osoby ubiegającej się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności na odpowiednim druku wypełnionym przez pracownika socjalnego terenowego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania – załącznik nr 3 do niniejszej procedury (wypełniany tylko w sytuacji pozostawania pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ubiegania się o uzyskanie orzeczenia dla celu świadczeń z pomocy społecznej).Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie  skomplikowanych do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Tryb odwoławczy

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do wniesienia odwołania do   Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

Art. 3, 4, 6, 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2027).Informacje dodatkowe dla klienta

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem pozarentowym. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można złożyć do celów:

 • szkolenia
 • odpowiedniego zatrudnienia lub zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
 • korzystania z systemu pomocy społecznej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 • korzystanie z karty parkingowej
 • inne (korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów).

 

 

W zależności od stopnia naruszenia sprawności organizmu ustala się następujące trzy stopnie niepełnosprawności:

Znaczny - do znacznegostopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowany - do umiarkowanegostopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, będące kontynuacją posiadanego orzeczenia, może być złożony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wcześniej niż na 30 dni przed utratą ważności przez aktualnie posiadane orzeczenie.