SP-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Sportu

Przyznawanie tytułu Przyjaciel Sportu


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu przyznawania honorowego tytułu Przyjaciel Sportu A.D…..

 

 

Informujemy, że: 

 1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przez okres co najmniej 10 lat od dnia przyznania tytułu, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie przyznawania honorowego tytułu Przyjaciel Sportu A.D…..
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Sportu UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat ds. Miejskich programów sportowych i współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi

tel. 12 616 9611, faks 12 616 9525, e-mail: sp.umk@um.krakow.pl

Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek: 8.00. – 15.00.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu Przyjaciel Sportu A.D. .....
 2. Dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły opiniującej kandydatury do tytułu.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Pisemna informacja o przyznaniu tytułu zawierająca zaproszenie na uroczystość wręczenia tytułów lub informacja o nieprzyznaniu tytułu.Termin załatwienia

Drugi kwartał każdego roku za rok ubiegłyDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Uchwała Nr XC/1200/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu Przyjaciel Sportu.
 2. Uchwała Nr XII/124/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XC/1200/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu Przyjaciel Sportu.


Dostępność procedury
 1. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10
 2. W Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
 3. W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu Przyjaciel Sportu A.D. (rok nadania tytułu).
 2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu.
 3. Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 kwietnia każdego roku w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Krakowa.