SO-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: so.umk@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas podczas prowadzenia postępowań w celu wyegzekwowania nienależnych świadczeń.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.

o dodatkach mieszkaniowych .

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Wniosek moża złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=123235Sprawę załatwia

Urząd Miasta Krakowa Krakowskie Centrum Świadczeń, Referat ds. Nienależnych Świadczeń, ul. Stachowicza 18, 31-103 Kraków

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi ma język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o udzielenie ulgi (załącznik nr 1 do karty usługi).
 2. Oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej (załącznik nr 2 do karty usługi).
 3. Dokumenty potwierdzające dochody i wydatki osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

 

 Termin załatwienia

Do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Krakowskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 Podstawa prawna
 1. Art. 60 i art. 64 w zw. z art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 Dostępność procedury

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Nienależnych Świadczeń ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2,  Kraków
Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Ulga w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego udzielana jest w postaci umorzenia w całości albo w części, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty należności.
 2. Udzielenie ulgi następuje na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w szczególności jego sytuacją rodzinną lub materialną.
 3. Odsetki za zwłokę, które powstały do dnia złożenia wniosku o ulgę, rozkładane są na taką samą ilość rat, jak należność główna, nie podlegają oprocentowaniu i płatne są w tych samych terminach, co należność główna.
 4. Od należności, których spłatę rozłożono na raty lub których termin spłaty odroczono pobiera się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę naliczanych w wysokości, jak dla należności głównej. Opłata prolongacyjna naliczana jest za okres do dnia upływu odroczonego terminu płatności należności albo terminu płatności poszczególnych rat, wg wzoru:

            OP= KxLxS/365

            gdzie:

            OP – kwota opłaty prolongacyjnej,

            K – kwota należności odroczonej lub rozłożonej na raty,

            L – liczba dni, na które odroczono termin płatności bądź rozłożono na raty zapłatę, 

            S – stawka opłaty prolongacyjnej, obowiązującej w dniu wydania decyzji udzielającej ulgi w spłacie wierzytelności,

            365 – liczba dni w roku.

 

       5. Niedotrzymanie przez dłużnika terminów płatności lub wpłata ustalonych rat w niepełnej wysokości spowoduje natychmiastową wymagalność należności i wszczęcie postępowania egzekucyjnego.