SO-14
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Zryczałtowany dodatek energetyczny


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przyznawania osobom uprawnionym dodatków energetycznych.

 

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat,po czym ulegną zniszczeniu.

  3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

  6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Wniosek moża złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=123232Sprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych ul. Stachowicza 18, Referat ds. Obsługi Mieszkańców ul. Stachowicza 18 i os. Zgody 2, KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego (załącznik nr 1 do procedury).

2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznymOpłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

brakTryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Krakowskiego Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Uchwała Nr XVIII/361/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

 Dostępność procedury

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2, Kraków

Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa

Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

- zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 marca każdego roku

3. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

- 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

- 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

4. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw energii, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

5. Dodatek energetyczny jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.