SO-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia

„Za życiem”, świadczenia dobry start, dodatku opiekuńczego oraz należności dłużnika alimentacyjnego

 

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: so.umk@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas podczas prowadzenia postępowań w celu wyegzekwowania nienależnych świadczeń.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat,  po czym ulegną zniszczeniu.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu Dobry Start / ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Nienależnych Świadczeń, ul. Stachowicza 18, 30-103 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o udzielenie ulgi (załącznik nr 1 do karty usługi).
 2. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego osoba wnioskująca o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnych świadczeń składa w obecności pracownika Krakowskiego Centrum Świadczeń oświadczenie dotyczące sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej.
 3. Dokumenty potwierdzające dochody i wydatki osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia o ile mają one wpływ na ocenę sytuacji rodziny.
 4. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku wyjdą na jaw inne okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się od osoby zobowiązanej przedłożenia dodatkowych dokumentów

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Krakowskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. Art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 2. Art. 15 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
 3. Art.23, art.30, art. 41 i art.42 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 7. Uchwała nr VII/127/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego.
 8. Art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców,
 2. punkt informacji, wydawania i przyjmowania wniosków Krakowskiego Centrum Świadczeń, os. Zgody 2, pok. 120,
 3. strona internetowa www.bip.krakow.pl

Pisemny wniosek należy złożyć w Krakowskim Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18.Informacje dodatkowe dla klienta

 

 1. Osoba, która posiada nienależne świadczenia bądź należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może wystąpić do Krakowskiego Centrum Świadczeń o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty tych należności.
 2. Udzielenie ulgi następuje na wniosek zobowiązanego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w szczególności jego sytuacją rodzinną lub materialną.
 3. Rozpatrując wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty tych należności brane jest także pod uwagę kryterium dochodowe określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r., o którym mowa w punkcie 11.9.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: