SC-26
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SC-26

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk oraz sporządzania testamentu allograficznego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Organizacyjny I p., pok. 111 tel. 12 616-55-19, 12 616-55-15, fax. 12 616-55-20Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Dowód osobisty spadkodawcy.

Dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca.Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu allograficznego – 22, 00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy przedłożyć przy składaniu oświadczenia.Forma załatwienia

Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego, tj. złożenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego (wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej procedury).Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Termin przyjęcia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli zainteresowany ustala osobiście w sekretariacie Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Lubelska 27, pok. 111, tel. 12 616 55 19.

2. Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków.

3. Świadkiem nie może być:

  • osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoba niewidoma, niema lub głucha,
  • osoba nie umiejąca czytać i pisać,
  • osoba nie władająca językiem polskim,
  • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
  • osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

4. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób określony w niniejszej procedurze.

5. Obsługę prawną prowadzi Zespół Radców Prawnych.

6. Obsługę administracyjno – biurową prowadzi Referat Organizacyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego