SA-43
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed przyznaniem uprawnienia, którego możesz być beneficjentem.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed przyznaniem uprawnienia, którego możesz być beneficjentem.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego10, 31-541 Kraków

Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

• Waldemar Adlewski - tel. 12 616 94 84

• Bartosz Mikos - tel. 12 616 92 52

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie zezwolenia

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku

1) Umowa spółki cywilnej, gdy zgoda ma dotyczyć spółki.

2) Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, każdorazowo, gdy z wniosku wynika taka potrzeba.

3) Zgoda Zarządu Dróg Miasta Krakowa na przejazd drogami dojazdowymi położonymi w strefie A i B każdorazowo, gdy wjazd i postój w Rynku Głównym, Małym Rynku, na placu Szczepańskim dotyczy pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony, zgodnie z procedurą: ZDMK-12

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy a w szczególności do podpisania warunków wjazdu oraz odbioru zezwolenia, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę obliczoną na zasadach i w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

 Forma załatwienia

Wydanie pisemnej zgody wraz z zezwoleniem na wjazd i postój na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica.Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

3) Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

4) Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

5) Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

6) Zarządzenie nr 3357/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.

7) Zarządzenie nr 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania w sprawie w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie.

 

 

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Procedura nie dotyczy dróg publicznych. Dotyczy wydania zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica.

2) Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały.

3) Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

4) Nie wymaga uzyskania zezwolenia wjazd i postój pojazdów o dmc do 7,5 tony w czasie przewidzianym na czynności ładunkowe, tj. w godz. 23:00-9:30 w Rynku Głównym i Małym Rynku, a na placu Szczepańskim w godzinach 18:00-9:30 i 13:00-14:00.

5) Wjazd i postój w Rynku Głównym, Małym Rynku oraz na placu Szczepańskim pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony wymaga uzyskania zgody Zarządu Dróg Miasta Krakowa na przejazd drogami dojazdowymi, położonymi w strefie A i B.

6) Zezwolenie na wjazd i postój na drodze wewnętrznej winno znajdować się w pojeździe w widocznym miejscu za przednią szybą.