SA-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering).


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4,31-004 Kraków.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z wszczętym na Pani/Pana wniosek postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Informujemy, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zezwoleń, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu. W przypadku decyzji odmawiającej wydania Pani/Panu zezwoleń, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u nas przez 3 lata od daty prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Ponadto ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Krakowa:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi

al. Powstania Warszawskiego 10

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

Załączniki do wniosku:

pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

 

 Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: PKO BP S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty). Opłata podstawowa roczna za:
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 Forma załatwienia
 1. Decyzja - zezwolenie.
 2. Decyzja ustalająca wartość opłaty.

 

 Termin załatwienia
 1. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.
 2. Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony dodatkowo tylko jeden raz. Przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku nie może przekroczyć dwóch miesięcy.
 3. Na niezałatwienie sprawy w powyższym terminie, jak również w sytuacji, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31 – 549 Kraków. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy
 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna
 1.  Art. 181 ust. 4 i 5 oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ).
 3. Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ).
 4. Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
 6. Uchwała Nr XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2004 r. Nr 6 poz. 74).

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane

w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering) wydawane są na okres 2 lat.